Opinia opiekuna o przebiegu praktyki pedagogicznej

Pobierz

Czy student(-ka) potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologicznopedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub .II rok I-go stopnia Język Biznesu semestr IV - stacjonarne.. Solidnie i rzetelnie opracowywała konspekty lekcji.Jej postawa wobec uczniów charakteryzowała się życzliwością, spokojem, otwartością i ciepłem, ale przy tym potrafiła podporządkować sobie energiczny zespół dzieci.. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraOpinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi, ale i całym personelem szkoły.Pani Klaudia Skrzyńska-Szczechowicz dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, zaangażowana, wykazująca wysoką kulturę osobistą i empatyczna.. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wrazPlik opinia o przebiegu praktyk.doc na koncie użytkownika korciao • folder praktyki pedagogiczne • Data dodania: 1 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Title: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Author: PDF Last modified by: PDF Created Date: 5/18/2005 10:07:00 AM Other titles: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJOpinia o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej Agnieszka Szymonik..

Podsumowanie przebiegu praktyki.

Wymagania wobec nich formułuje jasno, nagradza pochwałami.. TREŚĆ OPINII 1.. Prowadzenie hospitacji i ich omawianie 4.. Umiała nawiązać kontakt z uczniami i pracownikami ośrodka.. Kutno Ocena praktyk studenckich Edyta Maścidło-Sączawa.. 6.Kierunek i specjalność: pedagogika, animacja społeczno-kulturowa Nazwa praktyki: Praktyka pedagogiczna w placówkach wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży OPINIA OPIEKUNA O PRZEBIEGU PRAKTYKI: .o przebiegu i wynikach praktyki pedagogicznej /wypełnia opiekun praktykanta w placówce/ .. /podpis zakładowego opiekuna praktyki/ .. Microsoft Word - część IV dziennika - OPINIA i OCENA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK Author: Jan Kot Created Date:Kierunek i specjalność: pedagogika, animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną Nazwa i kod praktyki: Praktyka asystencko-pedagogiczna śródroczna w placówkach kultury (10-1P-EK2a) OPINIA OPIEKUNA O PRZEBIEGU PRAKTYKI: .Akademia Pedagogiki Specjalnej im.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.Opinia opiekuna praktyki Praktykantka obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyk i prowadziła samodzielnie lekcje ( w obecności opiekuna)..

Przedłożenie harmonogramu przebiegu praktyk Dyrekcji Szkoły.

/podpis zakładowego opiekuna praktyki/ .. Title: Dziennik.. Jastrzębie Zdrój,18 X 2010r.. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii oraz w zajęciach terapii logopedycznej.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.Czas wykorzystywany był na lekcjach optymalnie.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Wykazała się wiedzą merytoryczną i metodyczną.. Opiekun prowadz ący studenta podczas praktyk indywidualnych / koordynator praktyk z Placówki potwierdza .. Opinia .. pedagogicznej o potrzebie dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.. PRAKTYKI.. Cele zajęć przedstawia trafnie.. FIZYCZNA Z GEOINFORMACJĄ .. W opinii o przebiegu praktyki powinny by ć wskazane osi ągni ęcia studenta oraz jego braki i trudno .. Ocena przygotowania merytorycznego w zakresie poszczególnych obszarów pedagogiki przedszkolnej ; - studentka zna podstawę programową oraz prawidłowo określa obszary realizowanych treści programowychOdbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi ale i Gronem Pedagogicznym..

Podpis opiekuna praktyki ...OPINIA O PRZEBIEGU.

Obserwowała także zajęcia związane z realizacją treści zawartych w programie własnym nauczycielki.Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta.. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa Dane studenta realizującego praktyki: .. Wyczerpująco i umiejętnie prezentuje nowe treści.programu kształcenia:.według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika placówki.. Studentka dała się poznać jako osoba solidna i zaangażowana w swoją pracę.. PEDAGOGICZNEJ.. Praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz wspólnie z nim dokonywała szczegółowej analizy i oceny ich przebiegu.. Stwierdzono, że opinia o przebiegu praktyki nie może być wiarygodną .Rozumie potrzebę praktycznego stosowania nabytej wiedzy teoretycznej z danego obszaru kształcenia Jest gotowy i zdolny do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji podjętego .Podstaw ą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowi ązków wynikaj ących z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki.. Jej stosunek do uczniów charakteryzuje życzliwość, otwartość i opanowanie emocjonalne..

Rzeszów Ocena praktyki studenckiej Joanna Janowska.

Opinia i ocena zakładowego opiekuna praktyk PP Author: JanKot Created Date: 7/8/2020 9:25:46 AM .o przebiegu i wynikach praktyki z zakresu terapii pedagogicznej /wypełnia opiekun praktykanta w placówce/ .. OPINIA OPIEKUNA O PRZEBIEGU PRAKTYKI: .Kierunek i specjalność: pedagogika, animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną [ASKnEK] Nazwa praktyki: Praktyka asystencko-pedagogiczna śródroczna w ośrodkach inicjatyw lokalnych i organizacjach - tydzień ( î ì godzin) OPINIA OPIEKUNA O PRZEBIEGU PRAKTYKI: .Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Opinia i ocena zakładowego opiekuna praktyk TP.odt Author: JanKot Created Date: 11/13/2020 8:05:14 AM .Pieczęć szkoły 1 Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej Słuchacz Podyplomowych Studiów Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (imię i nazwisko): odbywał praktykę w szkole (pełna nazwa i adres).Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ęPRZEBIEG PRAKTYKI STUDENCKIEJ 1.Opracowanie planu przebiegu praktyki studenckiej: a) harmonogram hospitacji b) harmonogram zajęć prowadzonych przez studenta 2.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .np.punktualny, merytorycznie przygotowany itp. 11.. Relacje praktykantki z uczniami rozwijały się harmonijnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt