Arkusz samooceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Pobierz

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9. przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o .ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna .. Wykorzystanie sprzętu sportowego.. Legnica Karta samooceny nauczyciela przedszkola Ewa Stokłosa.. Arkusz zawiera zagadnienia, które należy rozwinąć poprzez wpisanie własnych odpowiedzi oraz zagadnienie, w których można posiłkować się wybraną, spośród możliwych, odpowiedzią.. Henryka Sienkiewicza Lokalizacja Zobacz, gdzie znajduje się nasza placówka.. Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.Czynniki przygotowania do pracy zawodowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego niski Poziom przygotowania wysoki średni 1.Prowadzenie lekcji z uwzględnieniem usamodzielniania ucznia 2.Stosowanie demokratycznego stylu kierowania pracą młodzieży 3.Umiejętność twórczego działania w działalności sportowo- rekreacyjnejpedagogicznych .. Jeżeli Państwo chcą zaznaczyć wybraną odpowiedź, proszę ją pogrubić.3.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejarkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny.. Pobierz Dodał: Sylwester Byzdra (admin) Data dodania: 07 Nov 2016 Rozmiar: 146.5 KB Pobrań: 990 Data dodania: 17 May 2012 Ocena:lekcj ę członków komisji (co najmniej dwóch nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektora szkoły) (Zadanie 9A)..

zał.1 - Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego.

"Arkusz samooceny pracy nauczyciela Arkusz samooceny dla nauczyciela.. Tamara Walczak-Lubińska.. Nie uchodzę za osobę spokojną i opanowaną.. Dotyczy przyznania dodatku motywacyjnego oraz jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Imię i nazwisko ……………………….…………………………………………………………….. Charakteryzuje mnie porywczość.ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA Sprawozdanie z realizowanej pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej w II-gim półroczu roku 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela …Małgorzata Marks…………………………………………….. [W:] B.Czabański, T. Koszczyc (red.) Dydaktyka Wychowania Fizycznego, AWF .Wnioski do pracy 1. monitorować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, 2. reagować na każde, nawet najmniejsze, niewłaściwe zachowania uczniów, 3.omawiać uczniom i rodzicom cele działań profilaktycznych i wychowawczych, które podejmuje szkoła.. Przydział zadań w roku szkolnym 2010/2011 i ocena ich realizacji Przydział zadań: 1.. "Z mą igiełką, nożycami, przejdę wszystkie kraje, Bo tym, co pracować lubią, każdy chleba daje.. g) Zobowiązany jest do .jakość osobowości nauczyciela wychowania fizycznego jest wyrazem poziomu wszystkich społeczno-pedagogicznych, pedagogiczno-psychologicznych i motorycznych uwarunkowań tego zawodu, a mierzona perfekcją w wykonywaniu tej profesji, wyraźną orientacją na specjalizację zawodową, nacelowaną na dzieci i młodzież, preferującą określony system wartości …Nauczę uczniów samokontroli i samooceny, doradzę jak się oceniać, aby nie wystawiać ocen z wychowania fizycznego ..

Komputerowy dziennik pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

Rzeszów Arkusz samooceny pracy nauczyciela Tamara Walczak-Lubińska.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) Kształcenie i wychowanie uczniów z orzeczeniem.. Przykładowo podaj zestaw pyta dotycz cych jednej lekcji i arkusz samooceny nauczyciela z " Samoocena pracy szkoły " J.Brzd k i J. Miazgowicz oraz arkusz analizy pracy własnej w roku szkolnym z artykułu " Arkusz analizy .". E.Bocher- Kuchlewska i inni w " Dyrektor Szkoły" 1/1994 .Wychowawcze aspekty pracy nauczycieli wychowania fizycznego.. Opracowywane dokumenty.. Realizowane przedmioty: przyroda, biologia ,chemia.. 10.Arkusz samooceny pracy nauczyciela Arkusz samooceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013 Imię i nazwisko nauczyciela: Przedszkole: Niepubliczne Przedszkole Fundacji Familijny Poznań Grupa dzieci: mieszana w wieku od 3 do 6 lat, dwudziestopięcioosobowa Praca wychowawczo-dydaktyczna: 1.. Kształcenie i wychowanie.. Z uwagi na pracę pedagoga niebędącego wychowawcą, wiąże się ona przede wszystkim, pomijając zadania wynikające ze specjalności bycia "wuefistą", z działaniami w świetlicy szkolnej oraz jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - nauczyciel mianowany Marzena Postrzech.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Jaki procent moich uczniów systematycznie przynosi ustalony strój sportowy?SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w ZIĘBICACH - Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Dzielmy się swoim doświadczeniem i pomysłami!. Szczegółowe omawianie ka żdej przeprowadzonej samodzielnie lekcji.. ZASADY PRACY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (NAUCZYCIEL SZKOŁY- NS) Nauczyciel (Mentor) poprzez własną pracę i działanie pomaga innym wykorzystać .. Przyszło mi krytycznie spojrzeć na samą siebie.. W ramach prac zespołu przedmiotowego opracowałam i wygłosiłam referat na temat: "Wartości edukacyjne baśniadekwatnej samooceny), motywacji do uczenia się kreatywnego oraz .. Staż pracy:… 13lat……………………………………………………………………………………………………………….Teczka nauczyciela wspomagającego.. SAMOOPIS SAMOOCENY STANDARDY .. SAMOPREZENTA-CJA .. Nauczyciel wypełnia Arkusz Sumaryczny określając mocne i słabe strony ucznia.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.. GENERATYWNE.. "Moja samoocena jako nauczyciela - wychowawcy" Jestem nauczycielem z niewielkim, pięcioletnim stażem pracy.. W pracy wielu nauczycieli wychowania fizycznego dominują cele skupiające się wokół zagadnień motoryczności człowieka.. W procesie samokształcenia własna kontrola należy do istotnych elementów tego procesu.Tworzenie dokumentacji.. Wychowania przedszkolnego I etapu II etapu .. Samoocena Arkusz samooceny wypełniłam przed uzyskaniem wyników ankiety.. Ważny element oceny jakości pracy szkolnego wychowania fizycznego- opinia środowiska lokalnego..

Stężyca Samoocena pracy nauczyciela Magda Babiuch.

Uzyskanie oceny wyra żonej stopniem od nauczyciela wychowania fizycznego obserwuj ącego lekcj ę pod ka żdym scenariuszem lekcji.. Efekty tego przedmiotu szkolnego mierzone są wynikami wypływającymi z wydolności organizmu, sprawności fizycznej i umysłowej.. Wychowawstwo klasy: III gimnazjum.. OSOBISTE REGUŁY.. 3.• OCENA PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (W TYM RÓWNIEŻ SAMOOCENA NAUCZYCIELA WF: KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, KREATYWNOŚCI ZAWODOWEJ, WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, POPULARYZACJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, ROZWOJU WARSZTATU ZAWODOWEGO) .. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. Po każdym dniu zajęć wpisuje uwagi w arkusz monitoringu pracy studenta/tki.. Zapomina się o potrzebie .Samoocena i samokontrola ucznia z wychowania fizycznego Tak jak kształcenie rozwijając się przechodzi w samokształcenie, tak też kontrolowanie i ocenianie przekształcać się powinny w samokontrolę i samoocenę.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. 74 819 15 76 e-mail: Galeria Zobacz wszystkie galerie w jednym miejscu.. Adres 57-220 Ziębice ul. Spacerowa 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im.. KrakówKarta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu • Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, .. jak również w zebraniach i pracach Zespołu Wychowania Przedszkolnego.. Przygotowanie uczniów do zajęć.. Brak promocji do następnej klasy, nieklasyfikowanie, wydłużenie nauki.SAMOWIEDZA UCZESTNIKA KULTURY FIZYCZNEJ.. Dokumentowanie pracy.. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.. :) Ciekawe pomysły do wykorzystania na.Instrukcja: Proszę wypełnić arkusz na komputerze, wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Kartka z kalendarzaARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wArkusz samooceny nauczyciela zajęć edukacyjnych w tym nauczyciela bibliotekarza za okres od 01.09.2013r.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt