Szereg rozdzielczy punktowy statistica

Pobierz

Wykres punktowy ma postać punktów, z których każdy prezentuje określoną liczbę jednostek zbiorowości, posiadających ten sam wariant cechy ilościowej.. szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 k O i i i x n X n = = ∑, gdzie k oznacza ilo ść przedziałów klasowych, za ś O xi jest środkiem i-tego przedziału.. Jeżeli te punkty połączymy to otrzymamy diagram.. Kwartyl trzeci Q 3. gdzie: m - numer przedziału (klasy), w którym występuje odpowiadający mu kwartyl, - dolna granica tego przedziału, n m - liczebność przedziału, w którym występuje odpowiedni kwartyl,1.szereg rozdzielczy punktowy 2.szereg rozdzielczy przedziałowy Średnia arytmetyczna ważona liczona jest dla szeregów rozdzielczych (punktowych i przedziałowych), w których wartości zmiennych.szereg szczegółowy szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy przedziałowy klasyczne mierniki poziomu przeciętnego średnia arytmetyczna x¯ = 1 n P n i=1 x i x¯ = 1 n P k i=1 x in i = P k i=1 x iw i x¯ = 1 n P k i=1 ˆx in i = P k i=1 ˆx iw i wyrażona w jednostkach badanej zmiennej; informuje o przeciętnej wartości badanej zmiennejszereg szczegółowy gdzie: n - liczebność zbiorowości próbnej (próby), x i - wariant cechy.. Z koleiBadaniu objęto 20 studentów pod względem liczby rodzeństwa.. b. dominanta (moda) - najcz ęściej wyst ępuj ąca warto ść i. szereg rozdzielczy punktowy: ( ) ( : max( )) i i i D x x= i i n n= ii..

Szereg rozdzielczy.

Otrzymano następujące wyniki: 2, 3, 1, 0, 4, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 4, 0, 0, 4, 2, 3, 1, 5.. Styczeń.. W przypadku zmiennych ci ąg»ych u żywa si ę szeregu rozdzielczego przedziałowego (wielostopniowego).szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy przedziałowy.. Szereg rozdzielczy punktowy Szereg rozdzielczy przedziałowySzereg rozdzielczy - stanowi zbiorowość statystyczną, podzieloną na części (klasy) według określonej cechy jakościowej lub ilościowej z podaniem liczebności lub częstości każdej z wyodrębnionych klas.W programie Statistica utwórz szereg rozdzielczy punktowy, histogram oraz wykres ramka-w¡sy i podaj interpretacj¦ uzyskanych wyników.. Zmienne losowe.. Opisowe charakterystyki rozkładów; Ćwiczenie 2.1.3.. Każdy szereg rozdzielczy charakteryzują przedziały klasowe grup i ilości przypadków występujących w kolejnych grupach..

Analiza szeregu dynamicznego.

Wyznacz nast¦puj¡ce miary sta-tystyczne: ±redni¡, median¦, dominant¦, kwantyle, odchylenie standardowe, kurtoz¦ i wspóªczynnik asymetrii, oraz podaj ich interpretacj¦.i - szereg rozdzielczy przedziałowy, gdzie x ∗ i - środek przedziału klasowego b) moda (dominanta) - wartość najczęstsza szereg wyliczający i szereg rozdzielczy punktowy: moda to wartość najczęstsza, o ile nie jest to wartość skrajna (wówczas moda jest nieokreślona) szereg rozdzielczy przedziałowy: Mo= x m + (n m −n m−1) h (n m −n m−1)+(n m −n4 Rodzaje szeregów statystycznych (dane ankietowe, cecha mierzalna) SZEREGI SZCZEGÓŁOWE SZEREG ROZDZIELCZY (PUNKTOWY) SZEREG ROZDZIELCZY (PRZEDZIAŁOWY) WIEK WIEK Wiek (x i) n i % i,0%,3%,7%,0% Wiek (x i) n i % i,3%,0%,7%,7%,3% n = 300 (wielkość próby) x i wartości cechy, n i liczność, % i udział procentowyDefinicja: Szereg rozdzielczy (strukturalny) dla cech mierzalnych, bądź cech niemierzalnych konstruowany wówczas, gdy liczba wariantów badanej cechy statystycznej jest niewielka i ma ona charakter skokowy (cecha skokowa).. Histogramy; Ćwiczenie 2.1.2.. Jeżeli dane mają charakter dyskretny, tzn. w obrębie tej samej zmiennej wartości obserwacji tworzą zbiór skończony, to rozsądnie jest stworzyć szereg rozdzielczy punktowy, np.:Szereg rozdzielczy jest statystycznym sposobem prezentacji rozkładu empirycznego..

•szereg rozdzielczy punktowy (buduje się przeważnie dla cechy skokowej).

Określa strukturę badanej zbiorowości.. Mamy 20 obserwacji i ciężko jest to analizować mając dane podane w ten sposób.. Miary tendencji centralnej szereg rozdzielczy punktowy - wyznaczenie modalnej sprowadza się do wskazania wartości, która występuje najczęściej, czyli takiej, której odpowiada największa liczebność .Szereg rozdzielczy punktowy Średnie klasyczne Podmiotem badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna.. .Ćwiczenie 2.1.1.. Analiza wielu zmiennych niezależnych; Ćwiczenie 2.1.5.. Zbiorowość statystyczna (zwana także populacją lub populacją generalną) jest to jednoznacznie określony zbiór osób, przedmiotów lub zdarzeń poddanych badaniom statystycznych.Szereg rozdzielczy - to zbiór wartości liczbowych uporządkowanych wg wariantów badanej cechy mierzalnej lub niemierzalnej, przy czym poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane są odpowiadające im liczebności.. Szereg przedziałowy składa się z przedziałów oraz liczby obserwacji, które się w nich znajdują.. Podobnie wygl ąda szereg rozdzielczy z cech ą jako ściow ą, tyle że zamiast warto ści X podajemy kategorie jako ściowe.. Szereg rozdzielczy.. szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi gdzie: oznacza środek przedziału klasowegoSzereg rozdzielczy punktowy: ∑ ̅ ∑ ̅ Szereg przedziałowy: ∑ ̇ ̅ ∑ ̇ ̅ Odchylenie standardowe jest bezwzględną miarą zróżnicowania, która informuje, o ile przeciętnie poszczególne jednostki badanej zbiorowości różnią się pod względem cechy zmiennej (in plus lub in minus) od średniej arytmetycznej tej zmiennej..

Jest to tzn. średnia nieważna (prosta) - stosowana dla szeregów szczegółowych.

Szereg rozdzielczy reprezentuje postać rozkładu danych populacji próby.Kategoryzacja danych: szereg rozdzielczy punktowy Analizę danych często ułatwia ichskategoryzowaniepoprzez stworzenie tzw. szeregu rozdzielczego.. Miary tendencji centralnej szereg rozdzielczy punktowy - wyznaczenie modalnej sprowadza się do wskazania wartości, która występuje najczęściej, czyli takiej, której odpowiada największa liczebność .STATISTICA, SAS, SPSS), gdzie wykresy są tworzone wg tzw. kreatorów wykresów.. Szereg rozdzielczy punktowy ma postać tablicy o dwóch kolumnach zawierających warianty cechy zapisane w postaci konkretnych .Dla szeregu rozdzielczego wyznaczenie kwartyli poprzedza się ustaleniem ich pozycji: Kwartyl pierwszy Q 1. szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 0 1 1 .7 Analiza szeregu dynamicznego.. Badanie szeregu dynamicznego umożliwia dokładne określenie zmian jakie zachodzą w kolejnych okresach.. Poszczególnym wariantom cech ilościowym lub jakościowym przyporządkowane są odpowiadające im liczebności.. Liczebność skumulowaną nicum wyznacza się ze wzoru: (1.1.1) Wartość nicum informuje ile jednostek ma wartość badanej zmiennej nie większą niż xi.Przedstawiony powy żej przykład nosi nazw ę szeregu rozdzielczego punktowego (jednostopniowego).. Badana cecha (liczba rodzeństwa) jest cechą.Szereg rozdzielczy •Szereg rozdzielczy to uporządkowany i pogrupowany materiał statystyczny.. Wykres taki ma postać słupkową, którą stanowi układ prostokątów o podstawach .Histogram służy do analizy zbiorowość, co oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania: czy rozkład jest symetryczny czy może asymetryczny / skośny.. Uzyskuje się go dzieląc dane statystyczne na pewne kategorie i podając liczebność lub częstość zbiorów danych przypadających na każdą z tych kategorii.. Szeregi rozdzielcze: strukturalny (cecha jakościowa, grupowanie typologiczne), punktowy (cecha ilościowa, skokowa),W szeregu rozdzielczym punktowym, można także zamieścić, jeśli ma to sens, dodatkowo liczebności skumulowane oraz częstości skumulowane.. Rozważmy teraz taką sytuacje: chcemy przeanalizować liczbę punktów zdobytych przez studentów z koła ze statystyki: 11, 10, 5, 10, 20, 11, 12, 16, 2, 3, 2, 11, 2, 5, 11, 11, 11, 19, 20, 5.. Wykresy ramka-wąsy; Ćwiczenie 2.1.4.. Za przykład posłuży sprzedaż piwa w województwie wielkopolskim w kolejnych okresach.. Bez histogramu ciężko byłoby zauważyć pewne rzeczy np. skośność.iii.. liczba_sztuk.. Kalkulator prawdopodobieństwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt