Zasady postępowania w razie pożaru bhp

Pobierz

ZAGROŻENIE POŻAREM.. Numer alarmowy AWF (22) 834 04 31 wew.. Absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa (), a następnie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej.. 12.Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.Ustawa wypadkowa ma zastosowanie nie tylko do pracowników, ale także do innych osób, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.. W razie potrzeby alarmować: CAŁY STAN OSOBOWY - syreną lub okrzykiem "PALI SIĘ" lub "POŻAR" POGOTOWIE RATUNKOWE 999 POLICJĘ 997 ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ 6857 300 II.. Jeśli jest tylko taka możliwość, należy z ogniaRamowy program instruktażu ogólnego bhp obejmuje temat Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru, na który razem z tematem Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy należy poświęcić minimum godzinę lekcyjną (trwającą 45 minut) szkolenia.Starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku.. M. Buchfelder, A. Buchfelder: Podręcznik pierwszej pomocy .Niewielu pracowników wie, jak się w takiej sytuacji zachować… Podstawowe zasady ewakuacji.. Regulamin pracowni biologicznej : Regulamin pracowni - kuchnia .. Regulamin pracowni wizażu.. Zasady rozmieszczenia gaśnic w obiektach budowlanych.. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.Postępowanie w razie pożaru: W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności: zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998, podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej, wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy, przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.Zasady ewakuacji w przypadku pożaru.Plik Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru awarii itp.) oraz zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.ppt na koncie użytkownika widzewskiepoludnie • folder BHP Prezentacje • Data dodania: 14 sty 2011Moduł 5 Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków ..

Zasady postępowania w razie pożaru.

metody oceny ryzyka zawodowego, zasady skutecznych działań prewencyjnych, dobre praktyki bhp, aplikacje wspomagające prowadzenie działań bhp, ocena ryzyka zawodowego on-line, dokumentacja .Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.Podstawowe przepisy i zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych.. Regulamin pracowni komputerowej.. W zależności od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy stosować nieco odmienne procedury związane ze zgłoszeniem wypadku .2.. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem "PALI SIĘ - POŻAR!".. CZAS REALIZACJI: 4 godziny lekcyjne POZIOM WIEDZY POCZĄTKOWEJ: Wiadomości i umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa realizowane .. Powinny one być czytelne i znajdować się w łatwo dostępnych miejscach.Zasady postępowania w przypadku pożaru.. Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej, Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia; Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej; Znaki bezpieczeństwa; Ewakuacja; Sprzęt gaśniczyInstrukcja BHP przy pracy w pracowniach dydaktycznych..

Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.

Równocześnie z alarmowaniem oficera dyżurnego i straży pożarnej należyInstrukcja bhp postępowania na wypadek pożaru.. 112oukończeniu szkolenia w zakresie bhp.. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych - takie postępowanie może tylko utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku.Temat: Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru Czas realizacji: •1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń: • potrafi zidentyfikować zagrożenie, • potrafi poprawnie zaalarmować służby ratownicze, • potrafi ostrzegać ludzi znajdujących się w zagrożonym budynku lub rejonie,5.. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych PL. .. W latach 1973 - 1992 na stanowiskach oficerskich (w pionie prewencji, operacyjnym i szkoleniowym) oraz na stanowiskach dowódczych w Warszawskiej Straży Pożarnej.Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru PL w kategorii Power Point Presentations.. Bardziej szczegółowoże w trakcie pożaru zachodzą zjawiska identyczne jak w trakcie procesu spalania jaki wykorzystujemy na co dzień.. Postępowanie w razie pożaru lub w sytuacji innego zagrożenia w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku..

W razie wystąpienia pożaru ten, kto go zauważył, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić.

Wystarczy brak któregokolwiek z nich, aby ugasić pożar.. Zasady użycia gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego.Zależy Ci na tym, aby przekazywane treści podnosiły świadomość pracowników w kwestii zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru?. 1) W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: a) zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, b) wezwać straż pożarną.. Środki gaśnicze.. 11.Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru, awarii, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.. Alarmując STRAŻ POŻARNĄ należy podać: - gdzie i co się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja, - czy jest zagrożone życie ludzkie, - swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.Pracodawca ma obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP oraz w instrukcje pożarowe (wynika to zapisów Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)..

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń - zasady udzielania pierwszej ...

Telefon ratunkowy - tel.. 2) Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:1.. Informacja o zasadach postępowania w razie wypadku : Zasady postępowania w razie wypadkuPODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność .. Podczas ewakuacji kluczową rolę odgrywa opanowanie i spokój.. Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112. podczas ewakuacji nie używać wind.Jak zachować się w razie pożaru?. 666. mailowo: Państwową Straż Pożarną - tel.. Instrukcja BHP na stanowisku pracy wyposażonym w komputer.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 1.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku.10.. Zasady udzielania pierwszej pomocy.. Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa - ewakuacja.. Jednym z podstawowych obowiązków osób znajdujących się w ewakuowanym budynku jest podporządkowanie się i współpraca z osobą kierującą akcją, czyli w przypadku miejsca pracy - z kierownikiem lub osobą przez niego wyznaczoną.1.. Dobrze trafiłeś - ten produkt jest dla Ciebie!Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt