Specyfikacja techniczna roboty fundamentowe

Pobierz

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.. 1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub .ST-04 "Roboty budowlane" SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -04 "Roboty budowlane" Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznychSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych i korytowania pod dojścia do budynku.. Technicznej.. REMONT CZĘŚCIOWY BUDYNKU (WRAZ Z DOCIEPLENIEM I IZOLACJĄFUNDAMENTÓW)" W ZAKRESIE I. REWITALIZACJA CZĘŚCIOWA BUDYNKU ADRES ul. Zaro ślak 1, Gda ńsk, dz. nr 193, obr ęb 080 INWESTORSpecyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 7. obmiar robót 7.1.. 05.03 Płyta fundamentowa 05.04 Stopy, ławy fundamentowe 05.05 ściany fundamentowe, ściany żelbetowe na kondygnacji -1 1.Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1..

ROBOTY PORZĄDKOWE45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

Jednostka obmiarowa 8. odbiór robót 8.1.. Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tychZakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych wykonywanych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.1 niniejszej SST.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. WSTĘP Specyfikację opracowano na podstawie Dz. U. Nr 202, poz. 2072.. UMOCNIENIA I UBEZPIECZENIA ST - 34.09.00.. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.. Zakres robót objętych STSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA PROJEKT BUDOWLANY CZ ĘŚCIOWEGO REMONTU BUDYNKU WRAZ Z IZOLACJ Ą I DOCIEPLENIEM FUNDAMENTÓW UL. ZARO ŚLAK 4 ADRES ul. Zaro ślak 4, Gda ńsk, dz. nr 201, obr ęb 80 INWESTOR WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Zaro ślak 4 w Gda ńsku KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane.Specyfikacja techniczna wykona nia i odbioru robót budowlanych Budowa budynku mieszkalnego (leśniczówka), budowa budynku gospodarczo-garażowego, realizacja urządzeń budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektów, zgodnie z ich przeznaczeniem w Michałowie strona 5/145 - tynk hydrofobowy na cokołach, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa.Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych polegających na przebudowie boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem elementów małej architektury w miejscowości Kleszczewko..

Niniejsza specyfikacja obejmuje cało ść robót zwi ązanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Zakres stosowania STNiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaw ą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót obiektu budowlanego: BUDYNEK GARAŻOWY 3 STANOWISKOWY w MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106.. PRACE GEODEZYJNE ST - 34.02.00.. NIEBYLEC działki nr 893, 894 oraz cz ęść działki nr 895, 896 i 897 KOD CPV : 45212320-5- Roboty budowlane w zakresie budowy .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS KLUCZBORK UL. KATOWICKA Luty 2008 5 5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 1. z o.o. 26-600 radom ul. wjazdowa 4 imi ę i nazwisko .. 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe 45220000-5 Roboty in żynieryjne i budowlane.. CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262522-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie 45432210-9 Wykładanie ścianB2 - ROBOTY FUNDAMENTOWE - 45262210-6 B3 - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE - 45223500-1 B4 - DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - 45320000-6 .. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robótSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 34.00.00..

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania tych robót oraz ich zgodno ść z umow ą,Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 2 ROBOTY FUNDAMENTOWE kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 45262210-6 Fundamentowanie 1.

WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ław, stóp i ścian fundamentowych.. Zakres robót Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętychSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 299 _PP_BUDYNKI 8 A, B i C Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i uzbrojeniem terenu.. • ściany fundamentowe powyżej gruntu przyjęto jako żelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwykłego kl. B 20 o szerokości 25cm, oraz wysokości 68cm zbrojone .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA ANEKS DO "PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU: I. REWITALIZACJA CZĘŚCIOWA BUDYNKU II.. ROBOTY ZIEMNE ST - 34.05.00.. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje6.. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST - 34.03.00.. WYMAGANIA OGÓLNE ST - 34.01.00..

Zakres stosowania SSTSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : GMINA NIEBYLEC TEMAT : BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z Z APLECZEM SOCJALNYM - roboty ziemne i fundamentowe LOKALIZACJA : KONIECZKOWA GM.

Zakres stosowania STSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH nr 121, 122, 124 NA POTRZEBY GDAŃSKIEGO CENTRUM KONTAKTU (GCK) W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A w GDAŃSKU Dział: 45000000-7 Roboty budowlane Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychszczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budwlanych modernizacja stacji paliw pŁynnych na dziaŁach radomiu fundamenty pod urz Ądzenia instalacji paliwowej wspólny słownik zamówie ń 45262210-6 fundamentowanie; inwestor: miejskie przedsi Ębiorstwo komunkacji sp.. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 8.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt