Wzór sprawozdania ze stażu nauczyciela stażysty

Pobierz

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

Łódź .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. Małgorzata Wójcik.. Z dniem xxx.. Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela .dla opiekuna stażu : 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego, dla dyrektora - 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor szkoły ustali ocenę dorobku zawodowego.Pamiętaj, że w swoim sprawozdaniu wcale nie musisz skupiać się na paragrafach (5 czy 8) dotyczących powinności czy wymagań.. Szkoła: nazwa Data rozpoczęcia stażu: np. 01.09.2006 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2007 r.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

Kontrakt z opiekunem stażu.

2 KN: wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. (miejscowość, data).. (nazwisko i imię) nauczyciel stażystaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Kraków.Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego Dodano: 30 maja 2020 Uwaga, to jest tylko początek artykułu Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.1.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców..

Opiekun stażu: mgr ???

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;nauczyciela stażysty .. za okres stażu Proponuję dla Pana(i) .. który(a) w terminie od .. do .. realizował(a) staż na nauczyciela kontraktowego, ustalenie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. (podpis dyrektora) * dot.. Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora powędruje jako załącznik do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Zadania nauczyciela odbywającego staż Nauczyciel stażystaubiegającysięo awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 1) poznaćorganizację,zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 2) uczestniczyćjako obserwator w zajęciachprowadzonych przez opiekuna stażulub innego nauczyciela, w wymiarze coSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.

Sylwia Czajkowska.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. - 31.05.2011r.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel stażysta: mgr ?. Numer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora.. Sulechów.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Justyna Witek Nazwa szkoły: Zespół Szkół im.. Wzór kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego 1 2,0 (2020-12-11)Numer 165 - Czerwiec 2021 r. TEMAT NUMERU Średnia urlopowa za wakacje 2021 w pytaniach i odpowiedziach.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt